Зорилт

Хангалт үйлчилгээний ангиас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт:

  1. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд хүч хэрэгслийн оролцоог

нэмэгдүүлэх.

  1. Бие бүрэлдэхүүний сургалт, цэргийн сахилга бат, ёс зүйн хариуцлагыг дээшлүүлэх