Зорилго

Аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослын үед авран хамгаалах урьдчилан сэргийлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагаанд Онцгой байдлын албаны техник хэрэгсэл, хангалтын бэлэн байдлыг бүрэн хангаж ажиллах оршино.