Чиг үүрэг

Онцгой байдлын албаны техникийн парк шинэчлэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, автомашин, механизм, техник, сэлбэг, хэрэгслээр хангах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

Техникийн ашиглалтыг сайжруулах бүх шатны арга хэмжээг авч, шаардагдах засвар, үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэх, сургалт, сурталчилгаа явуулах

Улсын нөөцийн барааг шаардлагатай үед хөдөө орон нутагт тээвэрлэн хүргэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах